БСОФ

Stacks Image p3073_n3071


Цели на Сдружението

Сдружението си поставя за цел да съдейства чрез съвременните научни, практически и информационно-образователни средства за определянето на оптималния вариант за лечение на пациенти, болни от рак и по този начин да допринесе за подобряването на качеството им на живот.

Средства за постигане на целите. Предмет на дейност. Допълнителна стопанска дейност.

В изпълнение на своите цели Сдружението използва следните средства:
1. Популяризиране на клиничните и фармацевтични практики, насърчаване на изследванията в областта на лекарствата и тяхната употреба, отразяването на новостите в тази област, както и администриране на лечението на болни от рак пациенти;
2. Предоставяне на информация на широката общественост за резултатите от изследванията в областта на онкологичната фармация чрез издаване на печатни материали, публикации в печатни и електронни издания, организиране и участие в семинари, обучения, дискусии;
3. Насърчаване публикуването на разработки в областта на клиничната и фармацевтична практика;
4. Сътрудничество с български и международни институции и организации по онкологична фармация за постигане на целите на Сдружението;
5. Участие на членовете на Сдружението в образователни дейности за специфично професионално усъвършенстване, за информираност относно новостите в онкологичната фармация на световно, европейско и регионално ниво, чрез подходящи методи за реализирането на тази научна и образователна задача;
6. Подходящи публични изяви и участия в разнообразни национални и международни научни мероприятия, които са специфични за осъществяване целите на Сдружението;
7. Изграждане и поддръжка на интернет страница;
8. Създаване на контакти с наши и чуждестранни инвеститори с оглед изграждане на бази, необходими за развитието на онкологичната фармация в Република България;
9. Организиране на публични лекции, семинари и дискусии по онкологична фармация;
10. Подпомагане на научно-изследователските проучвания и проекти за такива на свои членове в областта на онкологичната фармация;
11. Консултации и сътрудничество с органите на Министерство на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, районните здравноосигурителни каси и други организации в страната и чужбина;
12. Участие в обсъждането и изготвянето и да представя предложения до компетентните държавни органи, съдържащи съгласуваното мнение на своите членове относно законодателството в областта на онкологичната фармация в Република България;
13. Осъществяване на други дейности за реализиране на целите на Сдружението, които дейности не са забранени от закона и не противоречат на обществения морал и на настоящ Устав.

Сдружението има следния предмет на дейност:
1. Оказване на съдействие при разработването и популяризирането на ефективни методи на лечение на ракови заболявания;
2. Проследяване, координация и популяризиране на световните тенденции в сферата на онкологичната фармация;
3. Защита на интересите на магистър фармацевтите, работещи в областта на онкологичната фармация, в Република България и насърчаване на развитието на онкологичната фармация в Република България;
4. Сътрудничество с други дружества, сдружения, държавни и международни институции и организации за постигане на целите на Сдружението и всяка друга незабранена от закона дейност.

Сдружението извършва следната допълнителна стопанска дейност, свързана с основния предмет на дейност:
1. Консултантска дейност;
2. Издателска дейност;
3. Организиране на конгреси, семинари и дискусии;
4. Разработване на наръчници, материали и тяхното разпространение;
5. Други дейности, свързани с постигане на целите на Сдружението.
(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от българското законодателство.
(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.
(4) Приходите от допълнителната стопанска дейност се използват за осъществяване и постигане на определените в настоящия Устав основни цели.